Personalized Filet Mignon Experience
Choose 1:
  • 4 (6 oz.) Butcher's Cut Filet Mignons
  • 4 (6 oz.) Bacon-Wrapped Filet Mignons
Choose 1:
  • 4 (5.3 oz.) PureGround™ Filet Mignon Burgers
  • 4 (3 oz.) Filet Mignon Polish Sausages
Choose 1:
  • 16 (2 oz.) Filet Mignon Sliders
  • 4 (8 oz. pkgs.) Filet Mignon Pieces
Choose 1:
  • 1 (24 oz. pkg.) Filet Mignon Bolognese with Tortellini
  • 1 (18 oz.) Filet Mignon Stroganoff
Choose 1:
  • 1 (7.75 oz. pkg.) Filet Mignon Pastry Bites
  • 2 (9.3 oz.) Artisan Flatbread: Filet Mignon Cheesesteak