Custom Fajita Kit
Choose 1:
  • 16 oz. Fajita Kit
Choose 1:
  • 8 (3 oz.) Italian Sausages
  • 2 (1 lb. pkgs.) Beef Sirloin Tips
  • 4 (3 oz.) Filet Mignon Polish Sausages
  • 1 (1 lb. pkg.) Triple-Trimmed® Tenderloin Tips